Publicado el 01/06/2010 en Formularios > MATERIAS > ADMINISTRATIVO > 9. DEPORTIVO > Cataluña > Sol·licitud d'inscripció d'un club o associació esportiva (lleure)

Acta de constituciò 

ACTA DE CONSTITUCIÓ           A______________________________________, a les ______ hores del dia ____ de _______________ de ______, i degudament convocada a l’efecte de constituir un club esportiu, es reuneixen a ____________________________________ els Srs./Sres. següents:               Els esmentats Srs./Sres., amb plena capacitat d’obrar, que recíprocament es reconeixen,…

El resto del contenido es exclusivo para suscriptores
Inicie sesión si usted ya es suscriptor o  si aún no lo es Suscríbase aquí
Por tan solo 9,9€/mes (IVA no incluido)

Economist & Jurist