Publicado el 02/06/2010 en Formularios > ESPECIALIDADES > DEPORTIVO > CATALUÑA > Inscripció de renovació de les juntes directives

Certificat i relació 

CERTIFICAT I RELACIÓ   En/Na _______________________________ com a            secretari/a de l’entitat ________________________________     CERTIFICO:       Que en Assemblea General __________________ de socis realitzada el dia   de  de   van ser aprovats els Estatuts de l’entitat.                   I perquè així consti als efectes oportuns, signo…

El resto del contenido es exclusivo para suscriptores
Inicie sesión si usted ya es suscriptor o  si aún no lo es Suscríbase aquí
Por tan solo 9,9€/mes (IVA no incluido)

Economist & Jurist